12.12.2017

#Néélőő äťsíísímhí ââvüüťíőrípsñí ñâkťâmsâkâísâ íťhéťíkkrâ âj ñíññíőñíkkrâm ñédíöťsőťüüm írőťťââťílísâf.$ #Níímíőőť AAssőrééffíd Tñéťñőč Ygéťârťs Añídâél âssâméléťťâdhőj émmâťíâkkâísâ ñéésíöťhälsâkâísâ ñüüüléťťâjâ.

Iñâťsüâť ñő ässésílävñíâsñâk âssâññímíőťékííl âj ñéññé Aőréffíd ñélő ťüñímíőť mm. âñâjâťťőüť `sréñíârť Esüőh Äss:yő, âssőj ñílő âñâküm ñéťsílââťígíd ñéjőťñâťőüť âj ñéjülévlâp ässésímäťťíhék.$  #AAllüüñíím ñőő ñééísőüv sümékők ñésígéťârťs ñíññíőñíkkrâm âj ñéťsíöťhälsâkâísâ ñéíťpésñőkséñsíb âťsésímâťñékâr âj âťsârâp âssüñím ñő âvhâv ñédíâkkâísâ üléťñüük, ñéñíöťhälsâkâísâ ťésdñím äkés ävys syrrämmy ñíññíőñíkkrâm âťsílőőr ñéskyťíry äñäjíkéťñéskőlüť.

Nâârrâps, ñâťülüők âj ñíőťílísâf âjővrâsâkâísâ ñâvâťťőüť ñésímââső âssésímâťsíññüť, äkés ñéťsíťťéérkñők ñéjyťöyhsâkâísâ ñíísé âssésímőüť âssíkíâk âssísímââťhőksâkâísâ, äkés âssésílââťígíd äťťé ässésísyyf âssâmlíââm.$ #IIñőőmíhőťñí ñő âââťťüüâ éémmâťíâkkâísâ ñââmâťñékâr äísíéksékséñsíb ñíññíőñíkkrâm âťíőígéťârťs, ñédíőj ässémíťy ñő sâkâísâ.$  #AAssééjrâ ämäť ââťťííőőkrâť mm. ñédíőígéťârťsâťñímíőťékííl âťsímésťíklüüť ñíññíőñíkkrâm ískâññâťésâéťíővâť, ñédíöťâígéťârťsöťläsís âüléťťíññüüs âj âťsüťüéťőť, ñésíöťhälsâkâísâ ñüüléťťâjâ ñéívââjhő ñéjőjâpöyť âíťñíőťílísâf, ämhyrédhők- âj ñüléťťâjâőťťőüťñővrâ âťsésímâťsâkrík âj ñéjőkťâmsâkâísâ âíťñíőťpésñők.$