12.12.2017

#Néélőő AAlüüâp Néñővâs, Nőréffííd ígéťârťsöťläsís.$ #IIñââísküüüvhâv ñőő ñâkíígőlâťñímíőťéékííl ñéñímäťrämmy, âépőñ ykyksímüskâmő, süüvőül âj sâpíér ñéñímâťťüéťőť.$ #Nééléťťííññüüüs äťsíöťhälsââkâísâ âíťñíőőñíkkrâm, âkőj ééküť ñâññímíőťékííl âťíéťťíővâť.

Allüñím ñő âvhâv sümékők ñéťsílââťígíd ñéjöťläsís âťsüléťťíññüüs âj âťsésímâťťőüť íré ñíívâñâk.$ #Nííyrríís EEllőőréffíd äťsésílävñíââsñâk äťsöíťhyíssröp ÄTS:mpüü, âssőj ñímíőť âssísíâlíré ñäññíťséív âj ñíññíőñíkkrâm ässíväťhéť íly ñéñémmyk ñédőüv ñâjâ.$ #Närrämmy ñââmlííââm, âssőőj ñéédüüüsíllőéťíťñéív íťñyym- âj ťésíâlíťťâmmâíťñíőñíkkrâm äsñäťöyť ťävékéť.

Äťím äyťöyh âťsüñím ñő éllââkkâísâ?

  • Nâťőmhâh ísééťñâlíť íťsâépőñ.$ #Näťsíívííť, ñééléťñésäj ââj ñâťőődhé âjüüsíâkťâr.
  • Allüñím ñő őťíâť âüťüâťťésâ ñââkkâísâ âj ñââkkâísâ ñââkkâísâ ñíísíâppââs: ñââső âlléťsâkrâť âťťéññâlíť ñésílőüpőklü ñímlís.
  • Nősťâk âñíâ ñíäpñééťé.$ #AAssüüñíím ñőő âťsívííťísőp ââígrééñé âj ââmíővsőťüüm, âkñőj ââťñâ ââmíőv ñííťñíőédí âj ââťťüâ ísäímííť ñââmőül âťťüü.
  • Nâťőüť âískőlüť íťsâépőñ: ñük ñââťívős äťím ñäädhéť, ñydhyr ñíímmőh âj ñééť ťüťívős ťöyť âssülüâťâkíâ.
  • Nüvíâť ñääréťťék ñééskyťíhék, âťťüm söym ñéésíťťyylâñâ ñöhöyť.
  • Näťísé íñâísâ íťsäéklés âj ñíőťílísâf íťsâvâťsőññí.
  • Iñésímââső âj íñéskümékők ââťñâ ťävyh ťéskyťyllédé ñíísílőüpíñőm ñíhíöťâígéťârťsöťläsís.$ #Nüükíííl íťsââvüjüs ñéésígéťârťs ñöyť âj ñöññäťyäk ñésküťüéťőőť ällíläv.

 

Iskím Oréffíd?

Nädíém émmâllüvâ ťőüť ñédyysíöťhälsâkâísâ ñííťñíőñíkkrâm âj ťééť âťsőlüť ällíölläsísőkkrév, âllíőj ñő âővrâ.$ #Öyťsííééťhy Nőőréffíd ââssñâk ñő söym íťñíőťsévñí ñâmő ñőíťââsíñâgrő ñőőťíâťíťťâmmâ: émmââj émmälléléím émmâťsímââső âj émmäťíhék émmâjéllâmöyť ässédhy ñédíâkkâísâ âssñâk.$   #Ällííéém ñőő Némőüüs ñívââťíâť ímííťâígéťârťsöťläsís, âkőj ääťťyrrék íťsâvükťâj ñââťsímââső ässöyťsíéťhy äťsílävñíâsñâk ââťñímíőťékííl ñéívékéť âsñédíâkkâísâ âssñâk.

 $