12.12.2017

#Néélőő ťyñyťääp ñéésííykyñ íñöhöyť ââťsâmőťťüüpől âťsédüâkkâr ñíhíőñírâť âj ñédííñ ñââmíőv.$ #AAâťťââs âüüťñüť, äťťéé âťťüüsííllâñírâť ñââťéťőőťíőť ťyñ âkőj âťsíťüüť, âťťüm ñâvíâ äťsyys.$ #Äñíím ñőőksüü, äťťéé ällísímhí ñő ñâââťsâťsüâť âj ñââťsírüüťťlük âťťâmüppíír ñéñíyťñysäsís évrâť âőťrék, âllüük, ädhäñ âj ââkâj âťíőñírâť.$ #Nâââllíímmíâhrâp ťâñírâť ťäväťťyäť ñâjâťťőőñââťsâv ñéééprâťñődéíť âj ťâvâťťéksők söym âťlőüüpéññüť, âťsíőj ťâmmélőm ťâvő ässäväťťíkrém âssílőőr ñésköťääpőťső ässésímyťñys, âj ískís ťâñírâť ťâvímíőť ñííñ ñívyh âssíññíőñíkkrâm.

Iñâťlâťsüâť ñélő äjäťñääk âj äjäťťíry – ñísrâv sâkőhéť ämléťsídhy ñíññíőñíkkrâmöťläsís âssâmlíââm.$  #Äñäjäťťííry ñéélőő ťyñäťťyrrék ââťsílőüüpíñőm äťsyrrämmysâkâísâ âj ñâkñâv ñâññíllâhñíťkéjőrp ñődíâť, âj ñésímäťñääk ťőññípő âj sümékők ťâvő ťééñâťťâvsâk âssőññâťőüťñölläsís âťsílléélő ñüléťťâjâämhyrédhők âőťíâť.$ #IIñäťlöťsímíäppäñ ñőő ťyñééťhäl ñőťââméküül ärääm âísíâlíré äjéťskéť ñííñ ñäjäťñääk, ñâjâťlőühñéléík ñíük ñâjâťťőüťñölläsís âssílőőr, âj ñéñíâkőj äťsííñ ñő ťüñâťťüâ ñímmésíllävys ñââmâťťőmhâh, ñéñíâllím üsíâmlí âj âťñőrrék ââťťőüť ñââhrâp ñéskőlüťüppől ñéésééťťíővâť ñédhäñ.$ #AAj ííkőőť ñâťüüâ âüñís ñäämykäñ âssőkréév íťsâvéťñőül söym ñíññâlgñé älléléík.

Nüñím íñäväťhéť Assőréffíd ñő âdââs ísésküťíőjísíťñíőñíkkrâm ñââmíkíőp âťsőlüť ñéívéléťťühüp ñéjöťläsís âllüvâ.$ #AAíígééťârťsöťläsís íőőv ââťťőüüť ââvüťñüť âťsőlüť âťsâv äñíís âssééhíâv, ñük és ñââťéťüâklâj ñédíâkkâísâ ñééťüüksék ñéívâťťükíâv, ñéjüťťéññédhők ñédíőñírâť âssődőüm.$ #Nééťíím és ñéťťís ässöññäťyäk üüüťhââpâť?

  • Närríís ñâígéťârťsöťläsís ñööťñäťyäk âllâméléťťühüp äñíís äjyťléťírääm âíñőőősrépsâkâísâ.
  • Nâťíőjrík éññőíťââsíñâgrő ťővrâ âj ñőísív äídñärb ískívéküť ískíőñírâť.
  • Nyťíksék ñéésíâññélő – ílé ñíhíőísâ, âkťőj ťâvâťťőüť âővrâ íséllíâkkâísâ.
  • Nâññékâr ââvâťťéťsíññüť âj âťsíâkümñődhőj ââñírâť âssíkíâk âssívâñâkíťñíőñíkkrâm.
  • Nâlléküs âllédüüsíâíléťü âj âllőmrâť ñéésééhíâ ñíük ñéésééhíâ âj ñädíp ťâvrők ällöröh – ñíâv ñííñ éésääp ñéskyrrämmyâlâímíőť ñéémíťy âj ísédíâkkâísâ ñíísíâppââs.

$