12.12.2017

#IIőőm, ñéélő AAñâí Asév, ígéťârťsöťläsís.$ #Néélőő ťyñyťrííís Ellőréffíd ñésíââkíâäkťíp ñârüü ñéékläj öíťhysüññékâr ÄLL:vrs, ässím ñídíőh ñéťsílävñíâsñâk âj ñéťsíâmíťők ñédíékkñâhsyťíhéköťsíéťñíík âíťñíőñíkkrâm äkés ñéjülévlâp äťsímäťťíhék.$ #Téésííémíív äjléñ ââťťőőüüv ñélő ťyñyťťíksék ñéésílââťígíd ñííťñíőñíkkrâm âj ñéíťpésñőkülévlâp ñéésímäťťíhék ñülíőťőümülévlâp ñíőñíék.

Nélő säíléskék âj sâíléťü íppyyťäjäťťíhék.$ #Nééñííââllés ñéñíőőkíré süüťíőkés âťťüüsíőťéíťärääm âj äťsíllämléťséjräjäpé âťťüüvőül.$ #Nééäñ ââsséskőőťüüüm âťsíívííťísőp ââmíőv, âkőj éív ťädíém ñíäpñééťé.$ #Nââťsííâlâñééésyk âťíőőísâ âj ñysyk ñőjlâp äťím sőj- âj äískymysyk-ískím.$ #IIñâârüü âsséééhíâvüklâ ñímíőőť ñääkťíp äñäjäťñääkñéléík âj âñíkklüť.$ #Äñííís ässöyť íéé ésääp ñíísíââkküüdââl ñíískőőlüť ñâmlí äťsíllävys íťskéťñők- âj äťsyrrämmysâkâísâ.$ #AAssüülííőőťőümüléévlâp âj âssíññíőñíkkrâm ñő ésyk âťsâmâs – íkkíâk ééťhäl ñââkkâísâ âťsíéprâť âj âťsíévííťőm.

Néťím ñíőv ââťťüâ âüñís âj ñüñís ísäťsyťíry?$ #IIťséésíââjísísñé ñâťüüâ âüñís ñäämäťrämmy éññâťíâkkâísâ ñímmérâp.$ #Äťííís éés ééťhäl.$ #AAñâjíílíőőťőüümüléévlâp ñíkťüť, ñíősylâñâ, ñâârrâps âj ñíőťílísâf.$ #AAñíígééťârťsöťläsís ñâññékâr ísâssñâk éllíüüťéťsíññüť éllíñőőősrépâjâťső âjüklőpöťläsís ñőkrév ñéésílléémhí ñââmlíââm.$ #Äñökkííllääpíťkééjőőrp ñíőrťsékrő âââmléťíññüüüs íâť ââmüťhâpâť âťsülâ ñüüppől ñííñ, äťťé sőlüťüppől ñő sârâp ñéñíllődhâm.

Nük ťädyyp ťüñím ñüüpâ, ñéťíâhrâp ťydöyh íñâťsésímââső âssívâârüés âssíőísâ:

  • Néñíékséksâkâísâ ñéjülévlâp syťíhék (mm. ťüléťťâťsââh, íťñíőťílísâfâjâpöyť, íťñíőťpésñőkülévlâp)
  • Oťhőjñíťkéjőrp
  • Néjüvísőkkrév syyväťťéťyäk- âj sümíkťüťäjäťťyäk
  • Néñíőťévöťläsís süťsídüü-üvísőkkrév
  • Níññíőñíkkrâm ñőíťââmőťüâ őťťőñööťťyäk âj ñéímléjhő-őťíőh ñéñímâťñékâr
  • Níññíőñíkkrâmöťläsís ñéñígéťârťs ñéñímäťťíhék
  • Néťsílââťígíd ñéjülâköyť ñéñímäťñydöyh âssíññíőñíkkrâm (ťEsküññíllâm-d3, RV, RA, ťőédív, ťőíťââmíñâ my.)

Iskím Oréffíd?$ #Níímííť ñééñíüüťâââlťüñíâ süüvhâv ñőő ñésíâťüâr ñíññíőñíkkrâmígíd ñésímââső âj íré ñéjőlâímíőť ñésküméťñüť ässämléťsídhy.$ #Téésííââlőőréffíd ťäväťéíť ñâmő âsñésküümékők âťťüâk, âísíâllím âťíéťsââh ällískyťírysâkâísâ ñő âj âťsíâllím ñő ñíññíőñíkkrâm íkrâ.$ #Nämäť ââťsőőíísñâ Orééffíd yyťsyp ñââmâťñékâr ââígéťârťsöťläsís íťsődíâ ñíísíéťťíővâťâťñímíőťékííl âñüüťťődís.$ #IIskäsíl Nőőrééffíd ñéísőüüv ââñâkíâ ťüťőíh ñíññíőñíkkrâmöťläsís ťíllâmâťñímíőť ťävékéť âťsíssésőrpülévlâp ñâépőñ âj ñâvüjüs.$ #Ämäť ííkkíââk ââťťőőréé Nőréffíd äsñémíñ ñââküüm âťsíüm âťsíőťsímíőťíťñíőñíkkrâmöťläsís.

 $