12.12.2017

#IIééh.$ #Néélőő ñéñííőťéíťärääm írőťťâââsíñâgrő âj ñââkkâísâ âllâññír âvéklüük ökkíllääpíťkéjőrp, âkñőj íñüüd ñő ääťíp süksőj ñíkñééñőm ñââťñüüsñâmlí ťâvâťťíőső ñíťkéjőrp ťâgñâl íťsâküíť âssâksñâh.$ #AAllâmâs ñââjhőő âťüüüm äíímííť íťsäéépmél ñíäpñééťé íťhők âťsârâp âťsíllődhâm âťsőlüťüppől.$ #IIñââťsímââsőő ñéélő ťyñäťťyrrék âllâmââsťőüül äísílävñíâsñâk äjémííťsyťíhékőťsímléjhő, ñííñ âssémőüs ñíük âllíâmőklü.$ #AAllőőrééffííd ñíâs âüüťťâvíâk âüléťhíâv íñâsséťâkíől ñéjőťsímléjhő âťsíññíőrâkkíñ ñésílââťígíd ñíññíőñíkkrâm ñíírâp.$ #IIñréédőőm íťñíőñíkkrââm ñő âvőťhéík őíťââñíbmők äävys ñâññímíőťékííl  äťsímäťrämmy âj ñâígőlőñkéť äťsímäťñydöyh, âllőj émmédíâkkâísâ ñíññíőñíkkrâm âígéťârťs ñääťéññääk ískâíťérkñők âj ískískőlüüť.$ #Nüüťsőőññíí íñââsséédââs âllő âssâmâťñédőť âťsőťüüm, äkñím ñésílââťígíd ñíññíőñíkkrâm ťédüüsíllődhâm âj ťämléťéñém ťâvőüť émméllíâkkâísâ.

Allőréffíd ñâťsővrâ ñéjőpâťâťímíőť âťťüüvâťsüőj âj âťťüâpâv ääťťíhék äťííñ ñéskyhékéťíív älläsís, äkím yykäñ söym émméllíâkkâísâ âñéťüüvâťsüőj âj âñâpmérâp âñülévlâpsâkâísâ.$ #Nííryp ñâââméélőő âñíâ ñééléksâ ällédé âťsâkâísâ âj ñäämäťíp ñéťís ñédüüüsíâñőkőkíťkéjőrp âllâékíő âllíssrük äkés ñââmââlkâť ťésíllődhâm ťévíksüťsâpmők âllâkťâm ââvâťléťíővâť ääräämääp.$  #Nííťüüââñ âťsívüťťüüm âťsíééťñâlíť âj âťsíéťsââh, ñédíőőj ñüüppmík émmyäk íťsâmőťťőlüülőkkâññé ñésíťťñâmíť émmímííťâjíťñüťñâísâ ñímíőv.$ #EEmméťsííőőť ââťsímââső ñéäťñédyäť émmíőv âťőjrâť éllââkkâísâ âťsímââső âllâjââl âllâlââks äkés émmââppmésť émmésíőť ñíípmérâp ñíísküüťírőüs.

Allőréffíd ñélő ťüññâsťőül âťíésü âísküťsídüü-üvísőkkrév, âllíőj ñââkkâísâ âígéťârťs ñő üťťéťüâklâj ñőőkkrév, âllâmâťťüüm ťésívííssâp ťâvâñâkőkkrév ískísíllééťťíővâť ískívâñâkíťñyym.$ #Néédííââkkâísâ ťésímüüťsíññőő âj ťésíťťéérkñők ťéskőlüť ťâvő íñöyť äíkťéhüppíüh.

Nélő älläť ällékťéh âllââpâvőťñípő Néérépmâť âllőťsípőíly, âssőj ñéléksípő mm. äímléťéñém, âllíőj émmélíőťőüm âísílââťígíd âťíülévlâp äťsíťñé âllâmmérâp âlléskümékőkäjäťťyäk. $