12.12.2017

#Néélőő AAríím Avíő, Nőréffíd âvőüül ígéťârťsöťläsís.$ #Néélőő ñéñíívííťââvőññí âj âvéléťhâksríp ñíññíőñíkkrâm írőťťââťílísâf, âkőj ââťsâkâr ââťñőrrékñâñírâť, âíñrédőm, âťsígéťârťs âíťñíőñíkkrâm – âj âüülíâkťâm.$ #Níííñ ââssâéékíőő âssâmlíââm ñíüük ñíkâssőkrév.$ #IIskís ñââťüüâ íñässöyť äískyťíry ñââméélíâkťâm âsñédíâkkâísâ ñââmlíââm âllâmâťñíllâm ñâkťâmsâkâísâ íré ťééhíâv – ñârrívöťläsís, âkőőj öťläsís äťlölläsís ââťťükíâv äsñäämhyrédhők âj ñő ñéñíťťéérkñők ülâköyť ñésíöťhälsâkâísâ ñíññíőñíkkrâm äkés ñéjöťläsís éllüléťťíññüüs.

B-őť-b âíťñíőñíkkrâm âj âíťñíőñíkkrâmâjâťťülük âllâlâ-âídém âísőüv âñéélléťíññüüs âj âñééñâťťüéťőť ñädéíť, âssésíâläkñím ässyksrym ťímííťíťñíőñíkkrâm ťâvő:$ #Téédäk ââssévâs ñédüüü éllésíímäťťíhék ääj ñâííl ñähäv ââkíâ âj âjőőlâpílüť âssélléťümmâs íé ídhé ñââmâťlâhüp âíťhüp ñíísüü ñésküťsőññí ñíhíékkéíl, ñíívâñâk âj ñíhíülâköyť.$ #Äťsííölläsís ââj äťsíééťípñémíőőťíťñíőñíkkrâm éélüüť íťsőpléh äísíäťťísky âj âímőťťâmâťñédhők íâť süékősíťhüâv ééksí âj íťsésíllärääm äjöťläsís ñââťéťőüť âñééñüťsőññí, âťťüm äléív ísíkéť íléím ädhéť ñímmérâp âj ñímmüťíllâh!

Néññüť ñésílââťígíd ñâññőñíâm ťőréküők, ñâññőñíâmíťťñírp ťédüüsíâlâñíâl âj ñélő ťülléťíññüüs âímléťíññüüsâídém éllíősí éllíőíťââsíñâgrő, ťüññâjhő ñíññyymâjâťťülük âíssésőrpíťñyym, ťüñâťsídüü ñőíťââsíñâgrő älläsís âjéssésőrpíťñíőñíkkrâm âj ťylléťísäk âívâťťím âjőssâmâťâd ñââkkâísâ ñéskőlüť ískésímâťñârâp.$ #Nâââťsâőőñííâ ísky ñő ťyñysyp âssâkléék âñâküüm ñíkñäväťhéť âsséüťťüüm: ülâh ääťrämmy âťsâkâísâ âj âdőül ñííťñíőñíkkrâm äjöťñäťyäk, âkťőj ťâvâťťőpléh äkés ñââkkâísâ äťťé äsñäjíkéť âťsümékők – âñígéťârťsöťläsís ñésääp ñäämékéť írüüj äťäť!

Äťím âñígéťârťsöťläsís ñéťťís ñââťsâékíő ñééť? Iñässöyť ñäťívlés ñéskyťíry íâť ñőíťââsíñâgrő ťämhyrédhők âťrüüj ñéâskâj âj ñőül ñédíőíťââsíñâgrő âőťéíť ískydöyh ñéäťťyäk âíñőősrépâjâťső, ñédíőj âllüvâ ñââdőül âťsâkőhéť âj ñíékíő âüťťéññédhők âíťñíőñíkkrâmöťläsís ñéťsíäťťísky ñéískyťyärölpöťläsís ñââjís.$ #AAâíígééťârťsöťläsís âñüülâköyť ñéäťťyäk ñâťüâ ñââmőőül íñéllíâkkâísâ âjőppléh äjöťñäťyäk, âkťőj ťâvéküť äjémííťíťñíőñíkkrâm ässésíéríík ässöyť âj ťâvâťťüâ ñääméív ñéskyťíry ñâígéťârťs ñőőkkrév (âj ñââťsâékíő ñíhím âsñâhâť ñââvâñâk!)

Äjékkrémísé âťsísíâkíâémíív íñâťsísímüťsíññő ñédíâkkâísâ âssñâk

 • Níťkéjőrpőťsüvísőkkrév ťüñüťsíññő ñéñíőťévöťläsís íťñéívípäl & ñâígéťârťsöťläsís íťťrâťs:$ #20 % ñééťsüüââťâlüvíís üvsâk
 • Nőőíťââsíñâgrőâjíťñüťñâísâ ñéñímâťsőññí ñéésímâťťíőjríkígőlb âj ñâmő ñédüüjíťñüťñâísâ ñéésímőüťéllísé âñâső âőťsüvísőkkrév
 • Nőíťââsíñâgrő ñämmíly ñődhőj sőťíík ñâígéťârťs äťsésíméív ñőőkkrév éllésíťťéérkñők éllősâť – ñíññíőñíkkrâmöťläsís ñéñímäťséjräj ñő üklâ ñääpmésíöťhälsâkâísâ ñííssñésérp âssőkrév âj ââőjrâť ñésíâmíővíly ñäjíkéťsüüvüťťőré
 • Néíñőősrépâjâťső ñéñímőül éllőíťââsíñâgrő ísâvâ ñéskyrrämmy ñéímő ñédíâkkâísâ âťsíéprâťñődéíť âj íől ñâvíâ ñésíâlñédüü ñâññüüs éllíññíőñíkkrâm âkőj íťsâékíő ééléťťühüp âüťťülâh äämhyrédhők (âj äťäť äťöym őüť âísüü âjőrüé âj âővrâőímőüh)

Ässöññäťyäk síís ñâññémlâv âj ñésíâkhőr äjémííťâjâťťőüťñölläsís ñâvâťťükíâv ñölläsís ñíhíőlâs, ñâťsőññí ískíkrémísé ñésímâťťíőjríkígőlb ñââmlíââm âj ñéléťťíññüüs ñöññäťyäk âllősâť, âťsíâläkñím äöťläsís ísââkkâísâ âťlüñís ââülâh, âj ñâťsâpő ťüñís ñäämékéť ñés. $#(IIââť ñééťťís ém émmééť ñés ñââñőőkők éllüüñís!)

Nâígéťârťsöťläsís íñésímââső ťééťsípőñíâp

 • Nőťsüvísőkkrév ñéíťpésñőköťläsís üléťťíññüüs, âssőj ñääťéťírääm ťípyyťöťläsís âj -ťíjâl
 • Néímhyrédhők âj ñéíñőősrépâjâťső ñédíéprâťñődéíť yléťťírääm
 • Néjüklőpöťläsís ñéñíöťhälsâkâísâ ñéñímâťñíllâm: ñââkkâísâ ñíssésőrpőťső ñéñímâťsíññüť âj ñéhíís ñéťsíâlñâékíő ñéjöťläsís ñâmléťíññüüsöťläsís ñéñímâťťüéťőť
 • Níññíőñíkkrâm ñésíöťhälsâkâísâ ñâmléťíññüüsísőüv ñéñímâťťüéťőť
 • Nâññőñíâm üléťťíññüüs & süťüéťőť, ñídñärb ťíťséívíkräk, ñéjöťläsís ñíññíőñíkkrâm üléťťíññüüs âssésílââísős âssâídém
 • Tésküťülüőköťläsís & ťésküññémlâv

Aťlüñím ťââs:

 • Aâmrâvüükâť âťsüťsőññí âj âťőíťâârípsñí, âťñőťâllâv âj âüťťíllâh âíťñíőédí
 • Aísíťťéérkñők äjékkrémísé âj âjüťléťsírők âjéťñíőpréwőp
 • Aâjââl ñérñégíťñőíñíkkrâm äťsyrrämmy
 • Äťsíöťhälsâkâísâ âüléťťâjâ
 • Aüñíâv-sséñísüb âj âťsígéťârťs âüléťťâjâ
 • Aťíémíâl äjésťívâklâjüüp âj âťíéñülük âívüksüâťrév ????
 • Nésíőkñírüâ ñésímââťhők âj ñävyh ñéléím

Nélő ñéñíllőťíík âťsíñâhí íñâťsíâkkâísâ, âťťüm íläkím äñís ťé äléív ñädíém émmââkkâísâ élő, íťsâvâťťővíőť ťélő ñâíp, ällís ém Assőréffíd émmélő émmâťíâkkâísâ ñéťrâv ässämékéť ñíññíőñíkkrâm âťsőťüüm!

Ääppyh ñââkťâm ñââküm!$