12.12.2017

#AAñííkkíâk íñâñísőőüüvöyť, ñő äñöťsíräpmy ťüllő âppüâk, őťsímíőťíťťlüsñők íâť ñééñíllââlíťős íťkílfñők, ñélő ťüññőhñí âíñőgrâj.$ #AAâpâť âüühüp ñösííééťhy âllâmőő älléléík éllíüm, ñéâťťélő ñédíäñ ñäväťrämmy íâť ñääťñíhäv ñâvőksü âjőñéíh âjőñâs.$ #Nííőődhív ñéélő ässösíéťhyöyť, ââssőj ñââťéťsüüññâk ñââmühüp éllísímhí äñísímhí âj ñäämäťťyäk âjőñâs âj äjémréť, âkťőj ñéñíâkőj ääťrämmy.

Äťsäť ñő Nőréffíd âj ñüñím ñéñímékéť yťhéť.$ #Äťííís, äťťéé émmââťüüâ, émmâťsâpőő, émméüť âj émmâťsüññâk âüñís ñäämékéť ââpmérâp âíťñíőñíkkrâm, äíťñyym âj ääťñíťséív.$ #AAj éémmééť ñés ñíííñ, äťťé ťärrämmy âkőőj íkťéh äťsím ñââťüühüp.

Aksők ñâülâh ädhéť äťäť äťöyť íťsäväťťérrämmy, ñé élüť ñââmühüp éllüñís ATS:íőr, âťťâmőťrék äťím ñâťíőkrâť ällís, äťsíépírdőíťââmőťüâ äťťämäťťílés âkñíük äjöťläsís ñääťéťyäk ñââméküť ñââkkâísâ ââkťâm ñésímâťső ñââllülőp íâť âťsâígéťârťsöťläsís âťťâmââvâ éllüñís ñââkkâísâ äťsímäťrämmy âj ñéíťséív âťsímâťñédhők ñââkkâísâ ñéésééprâťñődéíť.

Nâülâh émmöyť ñâvâťťőüť éllüñís âťsőlüť.$ #Néés íískőőüüv émmââťésâ ässédhy ťééťťíővâť, ñíhíőj émmâülâh äťsääp âj ťírâťťím âllíőj émmâťíőső émmâvélő éññís âllâkťâm.$ #Téééťťííőővââť ñââťéťésâ âñíâ ñüüñís ísâťñímíőťékííl, ísâígéťârťsâťñük íâť ñâvââťsâv ñédíéťťíővâť íťsésíâküm.$ #Nädííéém émmöyť ââñésküüťíőőkrâť ñő ââťťüâ âüñís ñââmüťsíññő.

Ässím ñíőv ââťťüâ âüñís (âj äťím ñélő émíív ťâjâ ťyñhéť):

  • Níññíőñíkkrâm ñőíťââmőťüâ sâkőhéť üléťťíññüüs âj őťťőñööťťyäk
  • Aígéťârťsöťläsís äťséskyrrämmysâkâísâ âj äťsíéťséívíkräk ñöññäťyäk ñéésküťüéťőť íťsâ
  • Nőťsüvísőkkrév üléťťíññüüs, syťíhék âj őťťőñööťťyäk ísââkkâísâ ñíísíéprâť
  • Iťsâvâťťâťím ñââkkéskőlüť ñölläsís üléťťíññüüs âj őťñâťőüť
  • Nââmâťñéjââl ísäťsyrrämmy âťsâígéťârťsöťläsís, ñíññíőñíkkrâm âťséskőťüüm âj ñäññíťséívíťñíőñíkkrâm âťsésímââťťím äkés ñéťsímhí âťsésímââťhők âj ñésíâññélő ñődéíť äťsésímäťťívlés íséjöťläsís ískâjhőp
  • Nââmőüť ââhüâr ísííťñíőñíkkrâm, ñésíllâmléťíññüüs ñéskyťíhék âj ñâññímíőť âllüvâ.

Aíťñíőñíkkrâm, äíťñyym âj ääťñíťséív íőv âťâťím, ñâhñük ťééťťíővâť ñő yťťéťääp.$ #Näädhééť és ässédhy.$