12.12.2017

#IIñäväťhééť ñőő ââdőüüť éllímhyrőťhőj âj ñíññíőñíkkrâm éllíöjíkéť äéklés symékäñ éññââkkâísâ âťsâkťâmőťső, ñâññímíőťékííl äťsédyéťhy éññííťñíőñíkkrâm.$ #IIñílőőőr ñő âââťsââh äískyťíry ñââmââťhők âsñââkkâísâ âllísílââťígíd âllívâñâk âj âťâjñíl âüüvsâk ťâvâťťőüť ťéééťípñémíőť IskíPâmdâőr.$ #Néélőő ííñââllímmíâhrâp âssâmâťťüüléťsüksék âj âssâmâťsââh ñââkkâísâ äímííť âkñőj âťťüâk ñââdââs âüťőül ñéñíéťhy syrrämmy ñéskyťíry ñédíâkkâísâ âťsíssésőrpőťső.

Iñâťíéülâsímââső ťâvő:$ #Nőődhőj ťââjâpsyméékäñ ñííññíőñíkkrâm âťsésímââťñüüüs, ñöyťâígéťârťsöťläsís ñéñímäťév âj ñéñímäťñésäj ñőkťâj ískíéhíâvöyť.$ #Néésíílâââťígíd ñíññíőőñíkkrâm ñéñímäťťíhék ískésíöťhälsâkâísâ.

Aískőlüüť:

  • Ikkéťsí Yő:$ #Nöťsölííkñééh ñéñímââťťüüőőťís âj ñíññíőñíkkrâm ñéñímâťsőñ őkők ñőíťââsíñâgrő ískâísâ
  • Evxév Yő:$ #Nââíígééťârťsöťläsís âllüüvâ ñéskyrrämmysâkâísâ ñéñímäťťíhék âssőőíťââsíñâgrő
  • Nâlâülévlâpäsťém ñâjímíőť ñöyťâígéťârťsöťläsís ñéñímäťév – ñöťsölíkñéh ñéñíäsís ñéñímüťüőťís ñíhíöťläsís âj ñülévlâpőkkrév ñéíräämäjíväk ñéñímâťťâvsâk (âmő öťsölíkñéh) âssédőüv + 247 %
  • NíNrésñők-ťírööñísñí-â ñíññíőñíkkrâm ñíťkéjőrpsüťsíőklü üléťťíññüüs
  • Ikőjâkñőh N:yő ñésílävñíâsñâk ñämhyrédhők ñéñímäťyöl ñéjöťläsísülévlâpőkkrév âllüvâ âj ñésílävñíâsñâk ñâññímíőťékííl ñéñímâťsíllődhâm

Néskyťíry ääťíp âťâññüüs ťésküťâjâ âj ťémíőť âsñíísíâkkâísâ âj ââťñékâr íťñíőñíkkrâm ñädíéh ñââťťüâk – és ñäädhéť âťsâkâísâ ñéäťrämmy âj ñéâťťüâ íťsésílââťígíd âj ämäť őüť âísímüťsíññő ťyñ âj âssédüüsíâvélüť!

 $