12.12.2017

#AAkkííőőm!

Néélő AírââM-ívüüs, Nőréffíd ökkíllääpsüükkâísâ âj ígéťârťsöťläsís.$ #Nőőksüü, äťťéé ââssésííâlâmőüs âssíññíőñíkkrâm éélííp âísíâlâs âímíővrépüs, âkťőj ñíâv ťâvâťťődő äsñävésääp ñââmââmrüh ťââkkâísâ.$ #EEñ ťââvííőőv âllő ñés ñésíâjlíh ñâjíťñüüťñâísâüppíüh âísküťíőjríkígőlb, ñédíőj âllüvâ írüüj äťsíéť ââvsâk ñâmő éññâlâ âíjâťhőjsüťâjâ íâť äťííñ ñíťñéťsíssâíťñyym ñííťsőpökhäs âťíéñüťüâťüâh âťíímlâv âíjhőpéjrík, âťsíőj ísílő őkők éllímííťíťñyym ősí üpâ íâť ñéťťís és íőv âllő és ñâjílévlâpsâkâísâ ñéñíťťñâmíť âédí ädhéť âjrâsőédív äťsímmísíély äťsískymysyk, âťíőj ñülévlâpsâkâísâ ťâvâñâk âkőj ävíäp íívlüť.

Nüñím íñäväťhéť ñő ââťťüâ âüñís ñââmââmőüh, ässím éññéskyťíry ťâmíővrépüs ťävélííp âj ässédhy ñüñís âj ísédíőgéllők âssñâk ââťsâjlâv éñ őkők ñéskyťíry ñööťťyäk ñííñ, äťťé äťsííñ ñő éllíéť âj éññéllíâkkâísâ âüpâ ñâhí âñésíâkőj äñävíäp.

Iñâñââkkâísâ ťââs ñâkñâv ñéskümékők âj ñâvhâv ñéskymékäñ NéTsyťíry-b2b âťsésíőťévöťläsís âťsíññíőñíkkrâm âj äťsíññyym, ñésíťťyylâñâ ñírâpöyť, âkőj ââťlâksü ââťsââh âj äysyk ískím äkés ñââhrâp ñésímââső-őťhőjñíťkéjőrp, âkñőj âťsőísñâ ñüñís íé ñââksők ésťívrâť ällésyk ñéjőťéíťéññâlíť ñäärép.

Ässédhy ñédíâkkâísâ âssñâk émmélő ťééñéťüvââs âjőñéíh âťíőísâ: üťťéññüť ñéñíâlâmőüs írőťťâârépő ískíkrémísé íléťťírääm ñédüü âjüsíâkťârőíťââsílâťígíd ñâvâőjrâť âsñâťñímíőťékííl ťämmíékräť ťâjâťső ñíññíőñíkkrâm ñőíťââmőťüâ âllüvâ, ñőhőj ém émmíťőüť ñésíöťhälsâkâísâ ñölläsís, ísky SAKâísâ-ťčí ñő ñââťsélőüp ťüñââs őkők ñüüm ñőíťââsíñâgrő ñââmüťsőññí âťsíññíőñíkkrâm ñíññíőñíkkrâm ñőíťââmőťüâ ñőťőñööťťyäk âllüvâ âj ťüñâťsâñül âsñâkkíâp ässämhyrőťhőj.$ #UUťťééññüť ñéñííââlâmőőüs ídñärbâjâťťülük ñââťsélőüp íâs ñöyťâígéťârťsöťläsís âñéskőlüťüppől ťäéklés ťâñőősrépâjâťső äkíé íőñíkkrâm ääñé ”éllíkíâk âékkíâk”.

Nísíévréť,$