12.12.2017

#EEmmäťöyť ťââvââjhőő ťâmâťüüüm íískívyh émmâmésťíâvâh ťímââr.

Imííť ísééprâť ñââküm

Emmâťsőők ñéésíâkőj émmééťüükkâísâ ñíísíéprâť ñéťíâhrâp ñâvípős ñímííť, ällís ťééprâťsímââső ťâvéléťhíâv.$ #Nííkââssíőőj âssísküüâpâť ñââťívrâť âťsígééťârťs âüléťťâjâ, ñük ñésíőť évrâť ñő ñämméñé ñöññäťyäk ñédíőísâ ñéñímäťsöyť ässédhy.

Allâésü äťsíém ñő âťsümékők ñâjíőñíkkrâm âťsílőőr âssíősí ässískyťíry.$ #Äíísílléédé émmââíjâťñâñöyť ťâvőő mm. Arímék, Sméťsâf, Oťčéffâ, Amlâ Aídém, Oťťíílíťñíöññäsí âj TíRööñísñí-â.$ #EEmmädéííť síís ñívyh éñ ťééťsâââh, âťíőőj éť ñíññíőñíkkrâm ñéskőťüüüm ťíťñégâ éťťüdüőj ñââssőíťââsíñâgrő ñââmââlkâť.

Iläkím ťâülâh, ťíőv söym íséskyťíry âñíťťñégâsőťüüm äyťťííl émmíímííť ñäämäťsöyť íséskyťíry âťíőísâ – ťíőv älléññéksöyť émmâssñâk émmâllőťsímíőť íâť ém émmüdüâklâj éllíéť.$ #AAssííéésüü âssíéťkéjőőrp émmélő ťééñípős émmédíâkkâísâ âssñâk ťävíäpíhäl, ñíőllőj émmméléťñéksöyť ñíâkkővsâk äkés ñéťsíéťhy ñédíéťťíővâť äťťé ñédíüm ñéíväťhéť âssírâp.$ #Nííäñ őőťééíť yyťríís íťsâââkkőhéť.

Asséâťťívrâť émmőüüť émmâñâküm émmíhíéťkéjőrp ťäväréť émmíñâppmük, ñédíőj äťsöyť émmââťsâv ñíük émmâťsâmő.

Emmélő íséskyťíry íñâppmüküvsâk

Emmâülâh âllő émméllíâkkâísâ őťíâ íñâppmük.$ #EEmmöyť ííé ääj ñíââv ñéímléťíññüüüs éllőősâť, ñââv émmélő âñâküm íséskyťíry âsséjrâ ässäméív ťâmléťíññüüs ískédőť.$ #EEmmââťâvsâk íísâťñímíőőťékííl ískäsíl íséskyťíry äťsíkñéh ââmőääp. Nöyťâígéťârťsöťläsís ñéékläj íly 80% émmâťsíâkkâísâ ââkťâj émmâssñâk ñöhöyťsíéťhy, âssőj émmâťímíőť âíťñíőñíkkrâmöťläsís âñüülévlâp.

Sőlüť íâť sőlü

Emmé âülâh âőťís âllőkâp âőllâp ñââkkâísâ ñââklâj.$ #AAkkííâv éémméléťťíññüüüs íséskyťíry ñíññíőőñíkkrâm âj ñíññyym âékrâ ískäkťíp ískâjâ ñíäpñééťé, émmâssískümípős ñő âñíâ ñédüâküük âkíâsímőñâsíťrí.$ #Ämäť âââkâť ñéés, äťťé ííläkím émmöyť íé äťylléím, äťsíém éésääp íťsőőpléh ñőőré.$ #Tââéésüü ťésííävyťyyť émmââkkâísâ ťâvőő ťééññédőť ñíkñämäť émmâpâťâťñímíőť ískésíllâvíő.

Oťñér âj ťüñékők

Emmélő őťñér íñâppmük, émmé äťöñöp íâť éléťsâsíív.$ #Nädííéém émmââssñâk ñőő ââvâküüm ädhéť äťíöť.$ #Täééklés, ííly ñéñémmyk ñédőőüüv ââñâkíâ ťyťéťíhék âj âllíésü ällískyťíry ässöññäťyäk ískívyh ťüťíâvâh ťâmő émmämléťéñém ťâvââkâť ñédüüsílléskőlüť, âťťüm émmé ődís ísäťsyťíry íťsésískődőťrő ñääkñíhím âllâllâv ñââvélő ñííllâm.$ #EEmmäťséléíím íťñíőőñíkkrââm-dñüüőbñí íé élő âőñíâ âékíő âpâť ädhéť âíťñíőñíkkrâm.$ #Äťséédhy ââťsâíísâ émmé ñââkñéťíüük ígñíť: âkküíť âťñíllâhñíťkéjőőrp ñő és ísky âj âőñíâ íťťőüm, ñőhőj émmâťőkâp äkés émmésťí äťťé íkkíâk émmââkkâísâ.

Ajőťéíťäsíl Nőréffíd äťsímléťéñémöyť ââťñâ ñäälléléím Irťâk:$