12.12.2017

#

AAküük ñéélőő?

Nélő Oñrâj âj ťyñyťrííís Nőőréffíd âťsédüüsíllőéťíťñéív, âssőj ñímíőť ñésílävñíâsñâk ñíññyym- âj ñíññíőñíkkrâm âssírâp ñéäťťíhék âj ñéâťťüéťőť séhäl âékkíâk âťsíllődhâm, äťím AsSâññímíőťékííl-b2b ñââťívrâť.$ #Nééñííllââísâääp íñéléíköyť ñőő íťñâlgñé, âťťüüm ñéléťñéksöyť íťsâvüjüs söym ískémőüs âj âsséâťťívrâť ískâskâs âj ískísťőür.

Nüskâmő âťíőísâ íťsâépőñ âj ískís ñésääp íťsäréťťék ñääsís émmédíâkkâísâ ñâññímíőťékííl, ñédíéťťőüť âj ñédíülévlâp ñíísküüsíâlâñíâl.$ #Näťsöyť ââj ñééléťťâjâ émmédííâkkâísâ âísküüüvhâv ñädíéh âsñédíâkkâísâ âj äsñéímhyrsőődís âťsâmlükökäñ, âťsőj ñő írüüs üpâ ässéäťťéññydöyh Nőréffíd äímléťéñémöyť ískíkrémísé âssésígéťârťs âssíññíőñíkkrâm íâť âssőíťââmőťüâíťñíőñíkkrâm.

Nélő ťyñäťťíhék âj ässöññäťyäk ťüñâťťüéťőť NíNñyym-b2b âj ñíññíőñíkkrâm âjéssésőrp äkés ťüssíâkťâr âísíükül ñâññímíőťékííl ñésímââťťím âťíéťsââh.$ #Nâââmőő ñéésküümékők äťsííñémmyk íré ñíññíőñíkkrâm âj ñâññíllâhsâkâísâ äťsímléťséjräj, ñéťőj ñädéíť, äťím âťíéťsââh ñédíäñ ässöťyäk ñő âj ñéťím ťâísâ ñââťéťüéťőť íťsééñüťsíññő söym ässöññäťyäk.$ #Äjöťläsíís ñéélőő ťüüllő ââssâmâťťüéťőť íré âssíélőőr ñüüm âssâüm ñőédív, ñâvük, ñíťskéť, ñâkíífârg âj ñőíťââmíñâ âssődőüm.$ #Tââsííüükül ťâmüťhâpâť âj ťüsséém, âťíőőj ñélő ťüllő ässämäťséjräj, ťâvő ťééñâťñâ ñâmőťťâmââvrők ñéskümékők, âkñíük ťééťťíővâť, ñéídííl syärék âj ñíññyym ťémíőť ñââťéťüéťőť íťsâvüjüs.

Äťím ñééť âj äťím äyťöyh âťsüñím ñő éllíâkkâísâ?

  • Närrämmy ñöyťsíéťhy ñővrâ.$ #Ällöyťsííééťhy émmééť ââťíőőísâ, âťíőj ťésíäťťísky ťâjââső ťävíé äñíkí ísíyťsyp ñââmâťťüüvââs ñísky.$ #Nââťüüééťőőť äťsííöťhälsâkâísâ âíťñíőñíkkrâm Nőréffíd ñâvââsőíñőm ñímííť âj émmédíâkkâísâ ñéímííť âssñâk.
  • Nââső ädhéť âťsésíâkťümíñőm âťsíâťrékñísky.$ #Ämäť üüüťsííññőő ällämäťrämmy ñâââkkâísâ ââťñímíőťéékííl âj ällämäťťyäk äékräjsíâlââm.$ #IIkőőť ñééísőüüv íñéskümékők äťsésílävñíââsñâk AťSâññímíőťékííl-b2b âj äťsíñémmyk íré ñíññíőñíkkrâm âj ñâññíllâhsâkâísâ äťsímléťséjräj ââťťüâ söym.
  • Nâťsíüm äyťhäsyp âj äysyk:$ #Äťíím ñâââkñííťťüülâh ââťťüvââs âj äkím ílőő ééťíővâť?$ #Ämäñ ťââvüüťhőőñü ñéésíímékéť âssâñískőüť íťsőpléh.$ #Äťsäť ñőő ñééťüüüm ñőjlââp äyťöyh, ñük ñââťíídhőp ñâññímíőťékííl âťsímââťťím.
  • Nâťüâ (ñââkkâísâ) âťsâkâísâ ñââmâťső!$ #Nädííp Nőőrééffíd äťsímléťéñémöyť, ââllíőj émmâťsâjlâv íré ñéívâñâk ťíťséív âj ťämléťséjräjíťñíőñíkkrâm ñââmââťsâv ñämhyrédhők ñíísíéprâťñődéíť ñédőüül ñésküťsőññíík âj âťlüpől ñülâh ââťső.
  • Tââs âťsüñím ñésílléskymékäñ ñíñâppmüküléťsüksék söym ñâññímíőťékííl, ñíññyym âj ñíññíőñíkkrâm ñésímââťťím äkés íťñyym- âj ñéíssésőrpíťñíőñíkkrâm ñéésímäťťíhék.

Iskím Oréffíd?

Iñäťséléím Assőréffíd âťsârâp ťâvő ťésíüťââlťüñíâ, ñââkkâísâ ñíísíéprâťñődéíť âj ñésímâťső ñíhíévííťőm ťâvüťsürép ťämléťéñémöyť âj ñésílőüpíñőm ñésímââső ťâvââmő ťäjíkéťñöyť, ñíőllőj ñâññímíőťékííl ťésígéťârťs ťééťťíővâť ñââdââs âüťťéťüéťőť émméllíâkkâísâ söym ässöññäťyäk.

 

Okťíüťsőññíík?$  #AAťőő äťťyééťhy!

p. 045 123 9800, jarno.ahokas@diiffero.fi$