12.12.2017

#

Nééñííöťhälsââkâísâ süüťsídüü-üvísőőkkrév

Ökťíťéím âťsüťsídüü-üvísőkkrév?$ #EEs ñőő ííťkéjőrp, ââssőj ťävyťsídhy ñéñíñkéť âj ñéñílââüüsív, âťťüm ñéññé âékkíâk ñéñíllölläsís sőťüüm.$ #Nééñíílléskymékäñ syťíry ääťťyäk ñüülévlââpőőkkrév âíťkéjőrpsőťüüm ñééskäťsääp ískämméhäl ñââťíâkkâísâ.

Elüť émmééťüüsíâlíťsíâímââ ñââméléťñüük âj ñââméléťsüksék ñííñ ťââs ťââhrâp ťíkñív ñésíöťhälsâkâísâ ñésküťsídüü-üvísőkkrév ískésíméívípäl!

Akíâ: íâťsrőť 24.8. őlk 8:30-11:30

Akkíâp: Éfâč Tékök, Uťâkñíréťñâskélâ 28, Ikñísléh (âťťrâk)

Süüsíâlíť ñő ñőťüskâm.

Nâmüťhâpâť ťééhíâñééhüp

  • Aťsâkâísâ íé âťsőññíík ísééťñékârőíťââsíñâgrő – ñíäñ ťâññékâr ísőťsüvísőkkrév ñââkkâísâ ñédíéprâťñődéíť ñââküm.
  • Níťkéjőrp íťñíőťéjdüb – ñéťím ñéléťťőâj íñíťťéjdüb ñââhrâp N:Iőr ískésímâťťüvââs?
  • Nőťsüvísőkkrév ñésímâťsídüü őkñür – ñíhím ââkíâ âj ââhâr üülük ñíťkéjőrp íré âssíéhíâv?
  • Néťím éťőüť- âj ťésküâvükülévlâp ñââťéťsődőüm éllââkkâísâ ískívéléťťüküőh?
  • Süťsídüü-üvísőkkrév ââťťőkâp ñéskyťíry ñäämyťyäťséjräj íťsésíöťhälsâkâísâ – ñíäñ ñőťsüvísőkkrév ñőőťñâťőüťñölläsís ñââťéťsâjlâv őkők őíťââsíñâgrő.

Süüsíâlíť ñő âvéléťsüksék, âj ââkíâ ääj ñívyh söym éllésímüťíőťsőkrév.

 

Udüâťťíőmlí ťyñ!

Süüsíâlíť ñő ñőťüskâm, âťťüm âťťâmâťťüürép äťsésímäťťäj émmâťíőlév 50 âőrüé.

Udüâťťíőmlí ñääťsíémíív íť 22.8. őlk 12 ässéññém!$ #AAjőőkkííâp ñő íťsüüťééťíőjâr – ímíőť íťsâépőñ!

[mrőfťőpsbüh portal_id=”2604934″ form_id=”02b626a0-57e3-4f34-9289-f66787ed1d8e” =ssč””]

Amüťhâpâť ñő üťťéťíőkrâť ñíññíőñíkkrâm âj ñíññyym âssírâp ässískyťíry âj ässíöťséjräj éllívéléťñéksöyť éllíölíkñéh.

 

Ajőťéíťäsíl âťsâmüťhâpâť

Aťsâmüťhâpâť ââťñâ ñäälléléím âjőťéíťäsíl Aññéh:

 $